• Slide 0
Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả

hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

Nguyễn Văn Duy1*, Đào Trung Kiên2, Nguyễn Thị Hằng3, Đào Thị Hương4

1, 2. Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam (QAVietnam)

2,3. Học viên cao học Viện Kinh tế và Quản lý – Đại học Bách Khoa Hà Nội

4. Sinh viên Học viện Ngân hàng

Nguyen Van Duy, Dao Trung Kien, Nguyen Thi Hang, Dao Thi Huong, (2014), Impact of Capital Strutures, Firm size and Revenue Growth on the Performance of Fishery Companies Listed on the Vietnamese Stock Market, International Conference on Emerging Challenges Innovation Managerment for SMEs, 623-628

*Thông tin liên lạc của tác giả: Email: duynguyen.qa@gmail.com – ĐT: 09456.49731

Tóm tắt

          Việc xem xét đánh giá sự tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động công ty là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhằm tìm ra ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động của các công ty thủy sản niêm yết trên Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2008-2013 được đại diện bởi chỉ tiêu ROE. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng (Panel data) đã chỉ ra trong bốn yếu tố nghiên cứu chỉ có tỷ lệ nợ ngắn hạn có ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các công ty, các nhân tố về tỷ lệ nợ dài hạn, quy mô và tăng trưởng công ty đều không có tác động lên ROE ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Mô hình giải thích được 15.99% sự thay đổi của ROE qua tỷ lệ nợ ngắn hạn của các công ty.

Từ khóa: Cấu trúc vốn, dữ liệu bảng, fixed effect, random effect, ROE.

Abstract

          The consideration of the impact of capital structure on firm performance is extremely important for every business. The research was conducted with the aims of finding the factors affecting capital structure, firm size and revenue growth to the performance of the fisheries companies listed on the Vietnam stock market period 2008 - 2013 represented by ROE. Research model using panel data regression has shown that in four factors studied, only short-term debt ratio has an impact on the performance of the firm, the percentage factor for long-term debt while the three rest factors: the size and growth of firm have no impact on ROE with statistical significance at the 5% level. It can be seen from the statistic model that 15.99% of the changes in ROE can be explained by short-term debt of the firm.

Key words: Capital struture, panel data, fixed effect, random effect, ROE

1. GIỚI THIỆU

Ngành thủy sản chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế, tính riêng trong năm 2013 giá trị xuất khẩu đạt 6,7 tỷ USD[1] chiếm khoảng 5,08% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước giảm 0,27% so với năm 2012. (Năm 2012 giá trị xuất khẩu ngành thủy sản đạt 6,1 tỷ USD trong tổng giá trị xuất khẩu của cả nước là 114 tỷ USD)[1].

Ở Việt Nam tính đến 7/2014 đã có 19 công ty ngành Thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Với tổng số lượng cổ phiểu phát hành là 559,04 triệu cổ phiếu, trong đó công ty có số cổ phiếu phát hành lớn nhất thuộc về công ty cổ phần Hùng Vương với 119,99 triệu cổ phiếu bằng 21,46% số lượng cổ phiếu của cả ngành. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu có số lượng cổ phiếu ít nhất (1,2 triệu cổ phiếu) chỉ bằng 0,21% tổng số cổ phiếu của toàn ngành (Số liệu thống kê theo tính toán trên TTCK ngày 4/07/2014).

thuy-san

Chi tiết xem tại đây

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline