• Slide 0
Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới giá chứng khoán tại Việt Nam qua mô hình ARDL và GIR-GARCH

chinh-sach-tien-te

Abstract

Evaluation of the impact of monetary policy on Vietnam stock market plays an important role for economists as well as stock investors. Stock price index not only gets impacts from the macroeconomic factors such as oil price, gold prices…but also be very sensitive to the changes in monetary policy. For each different markets, stock index are also different from each other. Hence, this artical is conducted to evaluate the impacts of monetary policy on Vietnam Stock Index (VNIDEX) in the period of the time from 2006 to 2015. The author uses GJR - GARCH model and ARDL research with time-serie data by statistical methods and quantitative analysis to evaluate the above impact related to lag and shocks in the market. The result shows that the monetary policy including interests, exchange rate and required reserve ratio has a negative impact on stock price in long term. Besides, both bad or good market shock cause changes of stock price at stable level.
Keywords: ARDL model, GJR-GARCH model, monetary policy, stock price

Tóm tắt

Việc đánh giá tác động của chính sách tiền tệ lên biến động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với các nhà kinh tế cũng như nhà đầu tư chứng khoán. Chỉ số giá chứng khoán không những chịu tác động của các yếu kinh tế vĩ mô như giá dầu, giá vàng... mà còn nhạy cảm với sự thay đổi của chính sách tiền tệ. Đối với mỗi thị trường khác nhau những phản ứng của chỉ số chứng khoán cũng khác nhau. Vì vậy, bài báo này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên chỉ số giá chứng khoán tại thị trường Việt Nam (VNINDEX) giai đoạn 2006 đến 2015. Tác giả sử dụng mô hình GJR-GARCHmô hình ARDL nghiên cứu với dữ liệu chuỗi thời gian bằng phương pháp thống kê và phân tích định lượng để đánh giá các tác động trên có xem xét tính đến độ trễ và các cú sốc thông tin trên thị trường. Kết quả cho thấy các chính sách tiền tệ bao gồm: lãi suất, tỷ giá và tỷ lệ dự trữ bắt buộc đều có tác động ngược chiều lên giá chứng khoán trong dài hạn. Các cú sốc thị trường tốt và xấu đều có tác động tới sự thay đổi của giá chứng khoán với mức độ cân bằng.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, Giá chứng khoán, Mô hình GJR-GARCH, Mô hình ARDL,

gia-chung-khoan

Chi tiết tải và xem tại đây

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm nghiên cứu định lượng

  • Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa họ Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

  • Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy SPSSchy EViewschy STATAchy R

 

Giới thiệu về nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

Giới thiệu về Eviews và ứng dụng

Phân tích tương quan – hồi quy trên Eviews

 Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian (tính dừng, kiểm định nghiệm đơn vị, …)

Mô hình Var (tự hồi quy vector)

Mô hình ARDL

Thảo luận các tình hướng nghiên cứu (định hướng khối ngân hàng – tài chính)

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline