• Slide 0
Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990-2013 bằng mô hình ARDL

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 - 2013 BẰNG MÔ HÌNH ARDL

Nguyễn Văn Duy1,3,  Đào Trung Kiên2,3, Bùi Quang Tuyến4

1. duynguyen.qa@gmail.com;  2 . kiendtcoco@gmail.com;

3. Công ty Cổ phần Phân tích định lượng Việt Nam; 4. Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên & Bùi Quang Tuyến (2014), Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990- 2013 bằng mô hình ARDL, tạp chí khoa học và đào tạo, o1, 59-67

Tóm tắt

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là các nước đang phát triển. Vì vậy bài báo này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1990 – 2013. Mô hình ARDL được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng giữa FDI và GDP có tính đến các tác động trễ. Kết quả cho thấy FDI có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế với độ trễ 1 năm. Nguồn vốn FDI thực hiện giải thích được gần 16% sự thay đổi về GDP. Kết quả cũng đưa ra một số gợi ý về mặt chính sách để thu hút các nguồn FDI có chất lượng hơn.

Từ khóa: FDI, GDP, Mô hình ARDL, Phương pháp phân tích định lượng, Tăng trưởng kinh tế.

Do điều kiện về dữ liệu nên tác giả chỉ xét trong ngắn hạn mà không xét tới tác động trong dài hạn

Chi tiết tại đây. Download

Abstract

Foreign direct investment (FDI) has has a positive impact on economic growth , especially in developing countries. So this article to evaluate the relationship between FDI and economic growth in Vietnam in 1990 to 2013. ARDL model is used to evaluate the effect between FDI and GDP takes into account the impact on lag. The results show FDI has a positive impact on economic growth with 1 year lag. Implemented FDI is explained almost 16 % change in GDP. The results also give some suggestions for policy to attract FDI inflows have more quality.

Keywords: FDI, GDP, Growth economic, ARDL model, Quantitative analysis methods.

1. Giới thiệu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển. FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tư, cung cấp công nghệ mới, giải quyết việc làm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại Việt Nam FDI trung bình trong giai đoạn 2005 – 2013 đầu tư FDI cung cấp một  lượng vốn là 1.606 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 16 vạn lao động mỗi năm tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam năm 2013 có 22 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD (Hải Quan Việt Nam). Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy FDI có tác động tích cực đến sự tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng FDI 3% làm GDP tăng 1 % (Nguyễn Phú Tụ & Huỳnh Công Minh, 2010). Trong khu vực Đông Nam Á nghiên cứu của Mun và công sự (2008) cho thấy nguồn vốn FDI đóng góp 17% tăng trưởng của kinh tế Malaysia. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy FDI có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế, nhưng tại Việt Nam các nghiên cứu vẫn chỉ tập trung vào việc thu hút nguồn vốn FDI mà thiếu đi những nghiên cứu về ảnh hưởng của FDI đến sự phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy nghiên cứu này hướng tới việc đánh giá ảnh hưởng của FDI tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được sử dụng là mô hình ARDL (Autoregressive distributed lag – tự hồi quy phân phối trễ) để đánh giá tầm quan trọng thực sự của FDI lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong suốt giai đoạn 1990 – 2013.

Chi tiết xem tại đây

http://www.slideshare.net/Kungfu88vn/fdi-v-tng-trng-kinh-t?ref=http://mecobiet.com/anh-huong-cua-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-den-tang-truong-kinh-te-viet-nam/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm nghiên cứu định lượng

  • Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa họ Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

  • Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cu th trường; tư vấn hỗ trợ chy SPSSchy EViewschy STATAchy R

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline