Home » Phần mềm và Tài liệu

Phần mềm và Tài liệu

Phần mềm và tài liệu hỗ trợ nghiên cứu định lượng. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu. Phần mềm. Tài liệu.

Phần mềm SPSS cho Macbook

Phần mềm SPSS  được mọi người cài đặt dễ dàng trên hệ thống Window. Tuy nhiên, mọi người gặp nhiều khó khăn khi sử dụng Macbook. Do vậy, Trung tâm Nghiên cứu Định lượng sưu tầm được trên internet phiên bản phần mềm SPSS 20 và SPSS 26 cho Macbook để mọi người sử dụng Mac có thể dễ dàng …

Read More »

Mô hình GMM

Mô hình GMM

Trong nghiên cứu dữ liệu mảng (panel data), với cách truyền thống các nhà khoa học hay dùng fixed effect hoặc random effect trong việc ước lượng mô hình nghiên cứu. Trong trường hợp phát hiện các hiện tượng không tốt dẫn tới việc ước lượng không còn chính xác (khuyết tật của mô hình), nguyên nhân của các khuyết …

Read More »

Hướng dẫn thực hành dữ liệu bảng trên EViews

nghiencuudinhluong.com

Bên cạnh video huướng dẫn thực hành dữ liệu bảng, tác giả đã đưa ra các tác trong việc thực hành. Với ước lượng mô hình Pooled OLS trước sau đó chạy fixed effect để kiểm định F-LM về hệ số chặn, nếu có sự khác biệt giữa các đơn vị chéo sẽ tiếp tục tục thực hiện mô hình Random effect-> thực hiện kiểm định Hausman về lựa …

Read More »

Một số papers phục vụ cho làm luận văn Quản trị Doanh Nghiệp

Trung tâm nghiên cứu định lượng chia sẻ cho độc giả một số papers phục vụ cho độc giả trong quá trình làm luận văn Quản trị Doanh Nghiệp 1) The relationship of capital structure decisions with firm performance: A study of the engineering sector of Pakistan – Abdul Ghafoor Khan- link: https://www.dropbox.com/s/61s12ljfucg8mhh/–%C2%A6%20TA%C2%A6I%20KLTN.pdf 2) IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND CAPITAL STRUCTURE ON …

Read More »