Home » Các bài nghiên cứu (page 3)

Các bài nghiên cứu

Các bài nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học.

Dynamic capabilities link with firm performance: evidence from a Vietnamese IT Company

Dynamic capabilities Đánh giá năng lực động cạnh tranh (cạnh tranh động) với hiệu quả hoạt động công ty Lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp đã trở lên phổ biến với mỗi cá nhân.  Tuy nhiên, lý thuyết về năng lực động đến nay (2016)  vẫn còn khá mới mẻ trong môi trường kinh tế hiện tại. Nguồn …

Read More »

Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới giá chứng khoán tại Việt Nam qua mô hình ARDL và GIR-GARCH

Abstract Evaluation of the impact of monetary policy on Vietnam stock market plays an important role for economists as well as stock investors. Stock price index not only gets impacts from the macroeconomic factors such as oil price, gold prices…but also be very sensitive to the changes in monetary policy. For each different markets, stock index are also different from …

Read More »

Tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư các công ty thực phẩm – đồ uống

  Nguyen Van Duy1*, Pham Thi Lan Huong2, Le Minh Tu3 Viet Nam Quantitative Analysis Joint Stock Company Bachelor of National Economics University School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi * Author’s contact information: Email: duynguyen.qa@gmail.com Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính lên quyết định đầu tư đóng vai trò …

Read More »

Tác động của chỉ số giá thế giới lên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Hoang Thanh Hue Ton1, Van Duy Nguyen2 1School of Economics and Business Management, Hong Duc University, ThanhHoa, Viet Nam 2Viet Nam Quantitative Analysis Join Stock Company, Hanoi, Vietnam   Tóm tắt Việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là rất quan trọng. Ngoài …

Read More »

Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính

Đào Trung Kiên. (2015), Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính, Luận văn thạc sỹ, Đại học Bách Khoa Hà Nội Tính cấp thiết của đề tài Ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi rất …

Read More »

Ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp tập đoàn viễn thông quân đội

  Bùi Quang Tuyến, Đào Trung Kiên KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 94-104 Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu sử dụng các phân tích đa biến (Cronbach Alpha test, EFA, CFA, SEM). …

Read More »

Ảnh hưởng của giá hàng hóa tới chỉ số chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Anh Khoa1, Đào Trung Kiên2, Nguyễn Văn Duy3 Tổ chức công tác: Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam Email: 1.sir.anhkhoa@gmail.com Trong nền kinh tế hội nhập các biến động của thị trường thế giới luôn có ảnh hưởng tới thị trường nội địa. Biểu hiện của những tác động này được thể hiện rất …

Read More »

The Effects of Psychology on Individual Investors’ Behaviors: Evidence from the Vietnam Stock Exchange

Hành vi nhà đầu tư

Hoang Thanh Hue Ton 1 & Trung Kien Dao2 1 School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China 2 School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam Correspondence: Hoang Thanh Hue Ton, School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China. Tel: 86-21-15921373-032. E-mail: ththue14@gmail.com Abstract This paper uses the theory of behavioral finance to examine …

Read More »

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

Cấu trúc vốn và hiệu quả quả hoạt động

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam Nguyễn Văn Duy1*, Đào Trung Kiên2, Nguyễn Thị Hằng3, Đào Thị Hương4 1, 2. Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam (QAVietnam) 2,3. Học viên cao học Viện Kinh tế …

Read More »