Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD (page 2)

Nghiên cứu hành vi trong QTKD

Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan.

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và tính trung thành của du khách:Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Lạt

TÓM TẮT Nghiên cứu này được thiết kế để đánh giá ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến, giá trị cảm xúc tới sự hài lòng và tính trung thành của du khách tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu sử dụng điều tra bằng bảng hỏi và các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến (Cronbach Alpha test, …

Read More »

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án đầu tư ODA: Nghiên cứu trường hợp các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam

Tran Dinh Nam1,2, Dang Ngọc Duc1, Nguyen Van Duy3 1 National Economics University, Hanoi, Vietnam 2 Hanoi Metropolitan Railway Management Board, Hanoi, Vietnam 3 Viet Nam Quantitative Analysis Join Stock Company, Hanoi, Vietnam Correspondence: Tran Dinh Nam, Organization & Training Division – Hanoi metropolitan railway management Board, No. 8 Ho Xuan Huong street – Hai Ba Trung district – Ha …

Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng dịch vụ E-Learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp đại học Bách Khoa Hà Nội

TÓM TẮT Hệ thống E-learning ngày càng có vai trò quan trọng trong việc chia sẻ và chuyển giao tri thức đặc biệt là các tổ chức đào tạo như các trường Đại học. Để triển khai thành công hệ thống E-learning đòi hỏi các trường Đại học phải xác định được các nhân tố tác động tới việc tiếp …

Read More »

Dynamic capabilities link with firm performance: evidence from a Vietnamese IT Company

Dynamic capabilities Đánh giá năng lực động cạnh tranh (cạnh tranh động) với hiệu quả hoạt động công ty Lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp đã trở lên phổ biến với mỗi cá nhân.  Tuy nhiên, lý thuyết về năng lực động đến nay (2016)  vẫn còn khá mới mẻ trong môi trường kinh tế hiện tại. Nguồn …

Read More »

Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính

Đào Trung Kiên. (2015), Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng dịch vụ internet 3G tại Hà Nội sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính, Luận văn thạc sỹ, Đại học Bách Khoa Hà Nội Tính cấp thiết của đề tài Ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi rất …

Read More »

Ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp tập đoàn viễn thông quân đội

  Bùi Quang Tuyến, Đào Trung Kiên KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 94-104 Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu sử dụng các phân tích đa biến (Cronbach Alpha test, EFA, CFA, SEM). …

Read More »

Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương

Thuộc tính địa phương

Đào Trung Kiên1, Trần Mạnh Toàn2, Bùi Quang Tuyến3, Nguyễn Văn Duy4 1.4 Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam 2. Tỉnh ủy Hải Dương 3. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Email: qa.vietnam.info@gmail.com; Tel: 0989.539.685 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các thuộc tính địa phương tới …

Read More »

[Tiếng Việt]- Nghiên cứu mức độ hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện lực Hải Dương

Hài lòng công việc

Tóm tắt Mục đích của nghiên cứu này là kiểm nghiêm mối quan hệ giữa các biến trong mô hình JDI với sự hài lòng tổng thể của công việc. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại Công ty Điện lực Hải Dương với 200 người lao động được hỏi. Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng công việc tại Công ty điện lực Hải Dương

Hài lòng công việc

Abstract The main purpose of the study is to test the relationship between variables in JDI model with general job satisfaction. The research results are obtained from actual survey at Hai Duong Power Company with 200 employees. The research method in this study is quantitative method with statistical techniques such as: testing by Cronbach Alpha coefficient, explore factor analysis, correlation …

Read More »