Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu hành vi trong QTKD (page 2)

Nghiên cứu hành vi trong QTKD

Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan. Nghiên cứu hành vi trong QTKD. Các papers về Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan.

Ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp tập đoàn viễn thông quân đội

  Bùi Quang Tuyến, Đào Trung Kiên KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 94-104 Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các nhân tố tổ chức học hỏi tới kết quả kinh doanh. Phương pháp nghiên cứu sử dụng các phân tích đa biến (Cronbach Alpha test, EFA, CFA, SEM). …

Read More »

Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương

Thuộc tính địa phương

Đào Trung Kiên1, Trần Mạnh Toàn2, Bùi Quang Tuyến3, Nguyễn Văn Duy4 1.4 Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam 2. Tỉnh ủy Hải Dương 3. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Email: qa.vietnam.info@gmail.com; Tel: 0989.539.685 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tác động của các thuộc tính địa phương tới …

Read More »

[Tiếng Việt]- Nghiên cứu mức độ hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện lực Hải Dương

Hài lòng công việc

Tóm tắt Mục đích của nghiên cứu này là kiểm nghiêm mối quan hệ giữa các biến trong mô hình JDI với sự hài lòng tổng thể của công việc. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại Công ty Điện lực Hải Dương với 200 người lao động được hỏi. Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng công việc tại Công ty điện lực Hải Dương

Hài lòng công việc

Abstract The main purpose of the study is to test the relationship between variables in JDI model with general job satisfaction. The research results are obtained from actual survey at Hai Duong Power Company with 200 employees. The research method in this study is quantitative method with statistical techniques such as: testing by Cronbach Alpha coefficient, explore factor analysis, correlation …

Read More »

[Tiếng Việt] Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng bệnh nhân tại bệnh viện Nhi – Hải Dương

TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân với các thành phần chất lượng dịch vụ trong mô hình SERVQUAL tại bệnh viên Nhi Hải Dương, Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định lượng bằng việc điều tra và xử lý số liệu …

Read More »

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng khách hàng bệnh nhân nhi tại bệnh viện nhi Hải Dương – Việt Nam

Abstract The main purpose of this thesis is to research on the satisfaction of the patients with factors of service quality in SERVQUAL model in Hai Duong Children’s Hospital in Vietnam. The research method used in this thesis is quantitative research with some statistical step of data analysis and processing such as: descriptive statistics, scale verification, factor analysis, correlation analysis, …

Read More »

Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH kinh tế: Nhu cầu thay đổi tư duy

Đại Học tốt

LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ: NHU CẦU THAY ĐỒI TƯ DUY Đào Trung Kiên1,2, Nguyễn Văn Duy2,3             1.kiendtcoco@gmail.com;  2 .nghiencuudinhluong.com; 3.duynguyen.qa@gmail.com TÓM TẮT Tóm tắt: Một thước đo đánh giá quan trọng về chất lượng đại học là hoạt động nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học ngoài việc xây …

Read More »

“Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên khối văn phòng tại Hà Nội – Ứng dụng phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính”

phần mềm Amos

Đề tài: “Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên khối văn phòng tại Hà Nội – Ứng dụng phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính” Đào Trung Kiên nghiencuudinhluong.com  1. GIỚI THIỆU Ngày nay việc giữ chân các nhân viên giỏi với tổ chức ngày càng trở lên quan …

Read More »