Home » Luận văn tham khảo

Luận văn tham khảo

Các bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo. Bài luận văn tham khảo.

Tài liệu tham khảo về quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng giới thiệu tới các bạn các tài liệu thảm khảo về Quản trị rủi ro. Rủi ro là một khái niệm không xuất hiện ngay trong thời kỳ đầu của văn minh nhân loại. Sự phát triển của khoa học là nhân tố làm xuất hiện nhu cầu về việc tìm hiểu rủi ro …

Read More »

[Tiếng Việt]Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng với sản phẩm nước uống đóng chai tại Công ty Cổ phần cấp nước Hải Dương

TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là kiểm nghiệm mối quan hệ giữa các yếu tố về chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm và giá sản phẩm ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với sản phẩm nước uống đóng chai như thế nào. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp …

Read More »

[Tiếng Việt]- Nghiên cứu mức độ hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện lực Hải Dương

Hài lòng công việc

Tóm tắt Mục đích của nghiên cứu này là kiểm nghiêm mối quan hệ giữa các biến trong mô hình JDI với sự hài lòng tổng thể của công việc. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại Công ty Điện lực Hải Dương với 200 người lao động được hỏi. Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương …

Read More »

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng công việc tại Công ty điện lực Hải Dương

Hài lòng công việc

Abstract The main purpose of the study is to test the relationship between variables in JDI model with general job satisfaction. The research results are obtained from actual survey at Hai Duong Power Company with 200 employees. The research method in this study is quantitative method with statistical techniques such as: testing by Cronbach Alpha coefficient, explore factor analysis, correlation …

Read More »

Nghiên cứu sự hài lòng công việc của người lao động tại Công ty Xi măng Trung Hải – Hải Dương

Hài lòng công việc

ABSTRACT The main purpose of this study is to detect the factors affecting employee satisfaction with job and measure their impact intensity on the satisfaction level. The research model used in this thesis is JDI model adding the factor “working conditions”. The research results showed that there were two factors influencing employee satisfaction with job including (1) “working conditions and …

Read More »

Luận văn: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty…”

Các yếu tố tác động tới cấu trúc vốn

Phân tích Các yếu tố tác động tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên sàn HOSE sử dụng phần mềm EViews 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay vấn đề chủ động lựa chọn một cơ cấu tài …

Read More »