• Slide 0
Lý lịch nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy

anh-duy-a

Nguyễn Văn Duy

Số điện thoại: 0945649731

Email: duynguyen.qa@gmail.com/ duynv@qaglobal.edu.vn

Chuyên gia phân tích định lượng.

Vài hàng về chuyên gia: Bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu định lượng từ cuối 2009 đầu 2010 trong lĩnh vực dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội và năng lượng tại Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đến 1/2013 ông chính thức tham gia sáng lập Trung tâm nghiên cứu định lượng đầu tiên tại miền Bắc với các hướng nghiên cứu chính về Kinh tế, tài chính và quản lý.

Kinh nghiệm:

  • Có 10 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương pháp phân tích định lượng trong các lĩnh vực: Tài chính, Kinh tế học, quản lý (Chủ yếu sử Ngôn ngữ/phần mềm R phần mềm EViewsphần mềm SPSSphần mềm STATAPhần mềm AMOSPhần mềm SmartPLS )
  • Giảng dạy các khóa tập huấn cho giảng viên các trường đại học, cán bộ doanh nghiệp: Đại học Thương mại; Đại học xây dựng;  Đại học Ngoại thương; Học viện tài chính; Bộ Khoa học Công nghệ; Đại học FPT; VNPT; BIDV; Cecomtech

 

Hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu tài chính hành vi
  • Nghiên cứu hành vi người lao động, hành vi tổ chức
  • Nghiên cứu phát triển bền vững
  • Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới kinh tế học
  • Các yếu tố kinh tế vĩ mô bằng các mô hình kinh tế lượng
  • Dự báo các yếu tố kinh tế, rủi ro bằng phương pháp phân tích định lượng
  • Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng công nghệ mới, sản phẩm mới

Lĩnh vực đào tạo: Đảm nhiệm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các lớp về phân tích dữ liệu khoa học, kinh tế lượng ứng dụng sử dụng Ngôn ngữ/Phần mềm Rphần mềm EViewsphần mềm STATA ; và phần mềm SPSS

Những công trình nghiên cứu đã công bố:

40. Vu, T. V., Vo-Thanh, T., Nguyen, N. P., Van Nguyen, D., & Chi, H. (2022). The COVID-19 pandemic: Workplace safety management practices, job insecurity, and employees’ organizational citizenship behavior. Safety Science145, 105527.

39. Tsai, J. F., Nguyen, P. H., Lin, M. H., Nguyen, D. V., Lin, H. H., & Ngo, A. T. (2021). Impacts of Environmental Certificate and Pollution Abatement Equipment on SMEs’ Performance: An Empirical Case in Vietnam. Sustainability13(17), 9705.

38. Thi Viet Nguyen, N., Nguyen, C. T. K., Ho, P. T. M., Thi Nguyen, H., & Van Nguyen, D. (2021). How does capital structure affect firm’s market competitiveness?. Cogent Economics & Finance9(1), 2002501.

37. Nguyen, T. T., Ho, H. H., Nguyen, D. V., Pham, A. C., & Nguyen, T. T. (2021). The Effects of Business Model on Bank’s Stability. International Journal of Financial Studies9(3), 46.

36. Vo-Thanh, T., Vu, T. V., Nguyen, N. P., Nguyen, D. V., Zaman, M., & Chi, H. (2021). COVID-19, frontline hotel employees’ perceived job insecurity and emotional exhaustion: Does trade union support matter?. Journal of Sustainable Tourism, 1-18.

35. Dinh Nguyen, D., To, T. H., Nguyen, D. V., & Phuong Do, H. (2021). Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises. Cogent Economics & Finance9(1), 1885195.

34. Vo-Thanh, T., Vu, T. V., Nguyen, N. P., Nguyen, D. V., Zaman, M., & Chi, H. (2020). How does hotel employees’ satisfaction with the organization’s COVID-19 responses affect job insecurity and job performance?. Journal of Sustainable Tourism, 1-19.

33.Chi, H., Vu, T. V., Vo-Thanh, T., Nguyen, N. P., & Van Nguyen, D. (2020). Workplace health and safety training, employees’ risk perceptions, behavioral safety compliance, and perceived job insecurity during COVID-19: Data of Vietnam. Data in brief33, 106346.

32. Van Nguyen, D., Pham, G. H., & Nguyen, D. N. (2020). Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam. Data in Brief, 105880.

31. Ho Thuy Ngoc., Bui Anh Tuan., Nguyen Van Duy., Dao Trung Kien., Nguyen Ngoc Dat. (2020), Impact of foreign direct investment and urbanization on co2 emissions in Vietnam, International journal of business and globalisation, 27(3),313-332

30. Duy Van NGUYEN ., Duong Quy DANG ., Giang Hoang PHAM ., Du Kim DO. (2020), Influence of Overconfidence and Cash Flow on Investment in Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(2)

29. Nguyen Ngọc Dat., Dao Trung Kien., Pham Thi Anh Duong., Nguyen Thị Thuy Linh., Nguyen Van Duy. (2019), The influence of lecturer capabilities on learning motivation and students’ specialized knowledge acquisition at Foreign Trade University, External Economics, 122, 121-135

28. Thi-Hanh Vu., Van-Duy Nguyen., Manh-Tung Ho., Quan-Hoang Vuong. (2019), Determinants of firm performance of Vietnam’s listed firms: Competition, wage, leaders, size, age, and international trade, Journal of Risk and Financial Management, 12(2), 62 

27. Nguyen Ngoc Dat., Doan Hieu., Nguyen Van Duy., & Nguyen Quynh Anh. (2018), Buzz marketing’s Influence on customer acceptance of infomation: Recommandations for enterprise in Vietnam, International Conference in Vietnam Hosted by BAASANA , 639-657

26. Nguyen Ngoc Dat., Nguyen Van Duy., Nguyen Duc Nhan., & Thi Quang Hai. (2018), Trust and customer satisfaction with e-banking service: The case study Sacombank, International Conference in Vietnam Hosted by BAASANA, 658-671

25. Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, Vũ Huyền Phương. (2017), Tác động của đầu tư FDI và phát thải CO2 tới tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ một số nước châu Á, Kinh tế đối ngoại, 91, 59-66

24. Nguyễn Ngọc Đạt., Nguyễn Thanh Hiền., Đặng Bích Ngọc., & Nguyễn Văn Duy. (2017), Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua sản phẩm lữ hành qua internet: Bằng chứng thực nghiệm từ khách hàng tại Hà Nội, Kinh tế và phát triển, 245, 77-87

23. Nguyễn Ngọc Đạt., Nguyễn Văn Duy., & Nguyễn Thanh Hiền. (2017), Các giải pháp công nghệ số cho việc đẩy mạnh hoạt động bán qua internet đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm tươi, Khởi nghiệp từ ý tưởng đến thành công, 175-186

22. Nguyen Ngoc Dat,  Phung Bao Ngoc Van., Vu Thi Thu Tra., & Nguyen Van Duy. (2017), The influence of creative mindsets on achievement goals, creative self-efficacy , and enjoyment among college economics students from Hanoi, CREATIVITY DEVELOPMENT AND OPPORTUNITIES FOR BUSINESS AND STARTUP IDEAS, 137-149

21. Phạm Thu Hương, Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Văn Duy., & Trần Công Thắng. (2017), Ảnh hưởng của Social media tới việc lựa chọn địa điểm ăn uống của người tiêu dùng, Tạp chí tài chính và marketing, 40, 39-52

20. Nguyen Ngoc Dat., Nguyen Hai Ninh., Pham Thi Lan Huong., Nguyen Van Duy. (2017), Impacts of buzz marketing to consumer’s buying decision, ICECH2017 – International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration, 432-737

19. Nguyen Trung Thanh., Do Thi Linh & Nguyen Van Duy. (2016), Impact of Monetary Policy and Information Shock on Stock Market:Case Study in Vietnam, International Journal of Economics and Finance, 8(7), 132-139

18. Nguyen Trung Thanh., Do Thi Linh & Nguyen Van Duy. (2016), Impact of Monetary Policy on Stock Market through Surveyfrom Investors, Journal of Management and Sustainability, 6(2), 132-138

17. Nguyen Van Duy, Pham Thi Lan Huong, Nguyễn Trung Thành, Le Xuan Linh. (2016), The Impact Of Firms’ Internal Factors On Market Price Of Share, International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, 180-184

16. Tran Dinh Nam, Dang Ngọc Duc., & Nguyen Van Duy. (2016), Factors Affecting Oda Project Performance: The Case Of Urban Railway Projects In Vietnam, International Journal of Economics and Finance, 8(11), 167-174

15. Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Tiến Hưng, Đỗ Kim Dư, Nguyễn Thị Kim Duyên. (2016), Các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận sử dụng điện mặt trời trong nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven biển tỉnh Nam Định, Việt Nam, Kinh tế và quản trị kinh doanh, 1(1).

14. Nguyễn Anh Khoa., Đào Trung Kiên & Nguyễn Văn Duy. (2015), Ảnh hưởng của giá hàng hóa tới chỉ số chứng khoán Việt Nam: Một nghiên cứu thực nghiệm, Hội thảo Tài chính định lượng, Đại học Tài chính Marketing, TP.HCM 4/2015.

13. Nguyen Van Duy., Pham Thi Lan Huong & Le Minh Tu. (2015), Impact of Leverage on Firms’ Investment Decision of Food-Beverage Companies, International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, 1, 325-331

12. Ton Hoang Thanh Hue.,Nguyen Van Duy. (2015), The Impact of The International Price Index on Vietnam Stock Market, International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, 1, 132-138

11. Nguyen Tien Hung, Nguyen Thi Thuy Nga & Nguyen Van Duy. (2015), Analysis of Factors Affecting The Acceptance of Technology Innovation in The Small and Medium Sized Enterprises, International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, 2, 846-850

10. Hồ Công Trung & Nguyễn Văn Duy. (2015), Tác động của cơ cấu vốn tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 10(235),38-38, 65

9. Nguyễn Văn Duy., Đào Trung Kiên & Bùi Quang Tuyến. (2014), Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990- 2013  bằng mô hình ARDL, tạp chí khoa học và đào tạo, 01, 59-67

8Nguyễn Văn Duy& Đào Trung Kiên. (2014), Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế – tài chính tại các trường đại học : Thay đổi cách tiếp cận, Phương pháp kinh tế lượng và thống kê trong phân tích định lượng kinh tế – tài chính

7Nguyen Van Duy., Dao Trung Kien., Nguyen Thi Hang & Dao Thi Huong, (2014), Impact of Capital Strutures, Firm size and Revenue Growth on the Performance of Fishery Companies Listed on the Vietnamese Stock Market,International Conference on Emerging Challenges Innovation Managerment for SMEs, 623-628

6. Đào Trung Kiên &Nguyễn Văn Duy. (2014), Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học trong các Trường Đại học Kinh tế: Nhu cầu thay đổi tư duy, Hội thảo quốc tế “Thế nào là đại học tốt?”, Hà Nội.

5. Đào Trung Kiên., Trần Mạnh Toàn., Bùi Quang Tuyến & Nguyễn Văn Duy. (2014), Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương, Tạp chí kinh tế và phát triển, 210, 43-52

4. Đào Trung Kiên., Lê Tuấn Ngọc & Nguyễn Văn Duy. (2014), Các yếu tố ảnh hưởng tới sự định sử dụng dịch vu Fastconnect của Mobifone – Nghiên cứu trường hợp các tỉnh miền núi phía Bắc, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2(5)

3. Dao Trung Kien.,Nguyen Van Duy., Pham Thu Hang &Trinh Dinh Quy. (2014), Factors Impact on Job Satisfaction of Office Staff in Hanoi- An Empirical Research, international Conference on Emerging Challenges Innovation Managerment for SMEs, 46-56

2. Nguyễn Văn Duy& Đào Trung Kiên. (2013), Nghiên cứu xu hướng chấp nhận sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam,Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về phát triển năng lượng bền vững.

1. Nguyễn Văn Duy. (2013), Nghiên cứu các nhân tố tác động tới xu hướng chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5, Tạp chí Năng lượng Việt Nam, 101(102), 18-21 

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline