Home » Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phát triển QA Global thành một Công ty nghiên cứu thị trường bằng phân tích định lượng, đào tạo phân tích dữ liệu và tư vấn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý hàng đầu tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Xây dựng một tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, thực hiện những nghiên cứu theo chuẩn mực nghiên cứu khoa học quốc tế. Kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học cho cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khoa học hướng tới góp phần nâng tầm khoa học Việt Nam.