Mẫu phiếu khảo sát

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng đưa ra form phiếu khảo sát cũng như cách thức nhập dữ liệu từ phiếu khảo sát thu về vào file excel như sau:

1. Mẫu phiếu khảo sát

2. Mẫu phiếu nhập

Mỗi phiếu là 1 dòng trong excel và mỗi cột là một biến (hay một câu hỏi). Với câu hỏi có nhiều lựa chọn thì mỗi lựa chọn là 1 cột

Mẫu phiếu khảo sát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *