Home » Tài liệu » Các dạng dữ liệu trong phân tích hồi quy

Các dạng dữ liệu trong phân tích hồi quy

tính dừng của chuỗi thời gian

Trong phân tích hồi quy chúng ta thường dùng  3 loại dữ liệu phổ biến :

1) Dữ liệu chuỗi thời gian:

Là các số liệu được thu thập trong một thời kỳ, một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như các số liệu về GDP, giá điện, dân số hay giá trị sản xuất..

year CPI Lai_suat GTSX_CN PA
2007M1         111.0              6.5      49,212.0         12,000.0
2007M2         113.4              6.5      35,392.0         12,000.0
2007M3         113.1              6.5      45,154.0         12,000.0
2007M4         113.7              6.5      47,344.6         12,000.0
2007M5         114.5              6.5      47,953.4         12,000.0

2) Dữ liệu chéo

Là các số liệu về một hoặc nhiều biến được thu thập tại một thời điểm ở nhiều địa phương, đơn vị khác nhau.

Tỉnh GTSX_CN GTSX_TM
Hà Nội 2345 1244
HCM 2436 1242
Đà Nẵng 3454 1222
Hải Phòng 2333 1111

3) Dữ liệu bảng

(hỗn hợp theo không gian và thời gian). Ví dụ như các số liệu về giá USD hàng ngày ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế…

Năm Tỉnh GTSX_TM GTSX_CN
2008 Ha Noi 1244 4577
2009 Ha Noi 1242 4575
2010 Ha Noi 1222 4555
2011 Ha Noi 1111 4444
2008 HCM 2244 5577
2009 HCM 2242 5575
2010 HCM 1422 4755
2011 HCM 1151 4484

Nguyễn Duy

nghiencuudinhluong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *