• Slide 0
Lý lịch nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên
anh-kien

Điện thoại: 0989.539.685

Email: kiendtcoco@gmail.com

Chuyên gia phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh.

 Kinh nghiệm:

 • Có10 năm sử dụng các phương pháp phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh, marketing…
 • Giảng viên các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Xây dựng, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Đại học Ngoại thương, Đại học Mỏ địa chất, Đại học FPT, Đại học Công nghiệp Hà Nội…, học viên các lớp thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu tại Trung tâm Nghiên cứu Định lượng ….

Hướng nghiên cứu:

 • Xu hướng chấp nhận sử dụng các sản phẩm công nghệ mới (Mô hình TAM, TRA, TPB, ISS, vv).
 • Nghiên cứu các yếu tố rào cản chuyển đổi, chi phí chuyển đổi đối với các dịch vụ khác nhau (viễn thông, ngân hàng).
 • Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng, trung thành khách hàng với hàng hóa dịch vụ (Mô hình SERVQUAL, Nordict, CSI,vv).
 • Nghiên cứu sự hài lòng, trung thành người lao động với tổ chức (Mô hình JDI, Minnesota).
 • Ảnh hưởng của các thuộc tính marketing địa phương đến thu hút đầu tư.
 • Sinh kế, tái định cư và các chính sách ảnh hưởng tới kết quả tái định cư.
 • Marketing du lịch (thuộc tính điểm đến, e-tourism…).
 • Vốn ODA và quản lý dự án ODA.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên tại các trường cao đẳng, đại học (Mô hình CEQ).
 • Năng lực sáng tạo, năng lực học hỏi, năng lực động doanh nghiệp.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Giảng dạy: Đảm nhận đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các lớp về nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, phân tích dữ liệu khoa học với SPSS và AMOS.

Tư vấn: Nhận hỗ trợ, tư vấn thiết kế nghiên cứu các nội dung nghiên cứu khoa học trong kinh doanh sử dụng các phương pháp định lượng. Hướng dẫn lựa chọn đề tài, thiết kế nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khối kinh tế.

Các công trình đã công bố: 

 

Journals

2020

26.  Khuc, Q. V., Le, T. A. T., Nguyen, T. H., Nong, D., Tran, B. Q., Meyfroidt,  P., Dao Trung Kien (co-author), … & Pham, L. (2020). Forest Cover Change, Households’ Livelihoods, Trade-Offs, and Constraints Associated with Plantation Forests in Poor Upland-Rural Landscapes: Evidence from North Central Vietnam. Forests11(5), 548.

25.  Tapanainen, T., Dao Trung Kien., Nguyen, T. T. H., Pham, T. A. D., & Nguyen, D. N. (2020). An Extension of Theory of Planned Behavior for in-App Advertisements: The Case of Vietnamese Young Mobile Users. Journal of Information Technology Applications and Management27(1), 147-171.

2019

24. Nguyen Ngoc Dat, Dao Trung Kien, Pham Thi Anh Duong, Nguyen Thi Thuy Linh & Nguyen Van Duy (2019). The influence of lecturer capabilities on learning motivation and students’ specialized knowledge acquisition at Foreign Trade University. External Economics Review, 122, 121 – 135 (in Vietnamese)

23. Tapanainen, T., Nguyen, T. T. H., & Dao Trung Kien. (2019). The role of corporate image and privacy concerns in adopting online travel services. The Journal of Information Systems28(3), 1-23.

22. Le Thi Thu Ha, Dao Trung Kien, Dong Xuan Dam & Nguyen Quang Huy (2019). Impact of innovativeness on business performance in Japanese firms in Vietnam. International Journal of Innovation and Learning (Accepted).

21. Ho Thuy Ngoc, Bui Anh Tuan, Nguyen Van Duy, Dao Trung Kien & Nguyen Ngoc Dat (2019). Impact of foreign direct investment and urbanisation on CO2 emissions in Vietnam. International Journal of Business and Globalisation (Accepted).

20. Bui Thu Huyen & Dao Trung Kien (2019). Factors impact on intention to use educational mobile application of Vietnamese students. External Economics Review (accepted, in Vietnamese).

19. Tapanainen, T., Dao Trung Kien, Nguyen Thanh Hien & Nguyen Thi Thanh Hai (2019). 4G Adoption: A survey of Vietnam market, Journal of Information Technology Applications and Management, 26(1) 1- 19.

2018

18. Vu Thi Thu Tra, Dao Trung Kien & Nguyen Ngoc Dat (2018). The impact off electronic word – of – mouth on intention to choose a destination of Vietnamese tourists. Journal of Economics and Development, 256(1), 60 – 71 (in Vietnamese).

17. Bui Anh Tuan, Vu Thi Thu Tra, Dao Trung Kien & Nguyen Ngoc Dat (2018). The impact of personal traits on information adoption and visit intention: Evidences from Vietnam tourism. External Economics Review, 109, 40 – 54 (in Vietnamese).

16. Pham Thi Anh Duong, Pham Hoang Giang & Dao Trung Kien (2018). Determinants to attitude and intention to view in-app advertisement of young users. External Economics Review, 106, 57 – 70. (in Vietnamese).

15. Tapanainen, T.J., Dao Trung Kien & Nguyen, H.T., (2018). Investigating adoption factors of 3G services: An empirical study in Vietnam. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. 1- 15. /https://doi.org/10.1002/isd2.12022.

14. Nguyen Thanh Hien, Le Thi Thu Thuy & Dao Trung Kien (2018). Factors impacting on customers’ adoption intention toward 4G mobile telecommunication service in Vietnam. Journal of Economics and Development. 249(1), 38 – 49 (in Vietnamese).

2017

13. Phan Minh Duc & Dao Trung Kien. (2017). The impact of destination image and emotional value on satisfaction and visitor loyalty: A case study in Dalat city. Journal of Economics and Development, 236(1), 82 – 91 (in Vietnamese).

12. Le Hieu Hoc, Dao Trung Kien & Do Kim Du. (2017). Impact of service quality on customer satisfaction: The case study of 3G services Viettel in Hanoi, Journal of Finance and Marketing Research, 38 – 39, 100 – 110 (in Vietnamese).

2016

 1. Nguyen, H. T., Eikebrokk, T. R., Moe, C. E., Tapanainen, T., & Dao Trung Kien(2016). Exploring health information technology implementation success factors: a comparative investigation in Nordic countries. International Journal of Healthcare Technology and Management,15(4), 326-351.
10. Nguyen Tuan Dung, Dao Trung Kien & Tu Quang Phuong (2016). Impact of policy factors on resettlement result: Evidence of Son La hydroelectric power plant project. Journal of Economics and Development, 233 (2), 108 – 116 (in Vietnamese).

9. Le Hieu Hoc & Dao Trung Kien (2016). Factors impact on intention to use e – learning system of student: A case study in Hanoi University of Science and Technology. Journal of Economics and Development, 231 (1), 78 – 86 (in Vietnamese).

8. Doan Thi Thu Trang, Le Hieu Hoc & Dao Trung Kien (2016). Proposed measuring model affecting entrepreneurship intention of students in Vietnam. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, 9(3), 36 – 47.

2015

7. Dao Trung Kien., Le Duc Tuan, Bui Quang Tuyen & Ho Duc Hai. (2015). The effect of switching barrier factors on loyalty customer – Evidence from mobile telecommunication market in Tuyen Quang. Journal of Economics and Development, 221(1), 78 – 86, 214(1), 64 – 73 (in Vietnamese).

6. Bui Quang Tuyen & Dao Trung Kien (2015). Impacts of learning organization factors on firm performance: The case of Viettel Group. Journal of Economics and Development, 212(2), 94 – 104 (in Vietnamese).

5. Nguyen Hai Minh & Dao Trung Kien (2015). Changes in adaption to organizational culture levels in Vietnamese commercial banks before and after WTO participation. Asian Social Science, 11, 104-111.

2014

4. Dao Trung Kien, Tran Manh Toan, Bui Quang Tuyen, Nguyen Van Duy & Nguyen Thi Lien (2014). The impact of local properties on investment company satisfaction: Evidence from Hai Duong, Vietnam. Journal of Economics and Development, 210(1), 43 – 52 (in Vietnamese).

3. Dao Trung Kien, Le Tuan Ngoc & Nguyen Van Duy (2014). The factors influence of the intention to use Fastconnect of Mobifone – Case study in the northern mountainous provinces. Journal of Economics and Development, 203(2), 120 – 130 (in Vietnamese).

2. Ton Hoang Thanh Hue & Dao Trung Kien (2014). The effects of psychology on individual investors’ behaviors: Evidence from the Vietnam stock exchange. Journal of Management and Sustainability, 4(3), 125 – 134.

1. Nguyen Van Duy, Dao Trung Kien & Bui Quang Tuyen (2014). Impact of foreign direct investment on Vietnam economic growth during the period 1990- 2013 by ARDL model. The Journal of Science and Education, 01, 59 – 67 (in Vietnamese).

Conferences

2018

11. Nguyen Phuong Mai, Doan Thi Thu Trang, Dao Trung Kien & Nguyen Duy Hung (2018). Factors affecting the entrepreneurial intention of technical students: Case study of students at Hanoi University of Science and Technology. 4th Annual International Conference for Young researchers in Economics and Business, Hanoi.

10. Pham Thi Anh Duong, Dao Trung Kien & Pham Hoang Giang (2018). Factors affecting young mobile users’ intention to watch and behavioural response to in-app advertisement in Vietnam. The 2nd Asia Pacific Management Research Conference (APMRC), Hanoi.

2017

9. Dao Trung Kien., Tapanainen, T. J., Nguyen, H. T. T., Nguyen, T. H., & Nguyen, N. D. (2017). Information Safety, Corporate Image, and Intention to Use Online Services: Evidence from Travel Industry in Vietnam. 23rd Americas Conference on Information Systems, Boston (US).

2016

8. Dao Trung Kien, Nguyen Thi Thanh Hai, Tommi Tapanainen & Bui Quang Tuyen (2016). Dynamic Capability Link with Firm Performance: Evidence from a Vietnamese IT Company. 22rd Americas Conference on Information Systems, San Diego (US).

7. Doan Thi Thu Trang, Le Hieu Hoc, Dao Trung Kien. (2016). Promoting the entrepreneurship intention of engineering students in Vietnam: A brief review and proposed measuring model. SEATUC International Conference. Feb 21-24 2016, Tokyo, Japan.

2015

6. Nguyen Anh Khoa, Dao Trung Kien & Nguyen Van Duy (2015). Impacts of commodities prices on Vietnam stock index: An empirical research. Conference on Quantitative Finance and Related issues, Ho Chi Minh City.

5. Dao Trung Kien, Nguyen Thi Lien, Pham Van Manh & Nguyen Van Tuan (2015). The application of JDI model for satisfaction evaluation of employees: A case study in a telecommunication company. International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, Hanoi.

4. Dao Trung Kien, Nguyen Trung Truong, Tran Phuong Thao & Huynh Long Ho (2015). Impacts of service quality on customer satisfaction: Evidence from 3G services market in Hanoi. International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, Hanoi.

2014

3. Nguyen Van Duy, Dao Trung Kien, Nguyen Thi Hang & Dao Thi Huong (2014). Impact of capital structures, firm size and revenue growth on the performance of fishery companies listed on the Vietnamese stock market. International Conference on Emerging Challenges Innovation Management for SMEs, Hanoi.

2. Dao Trung Kien, Nguyen Van Duy, Pham Thu Hang, Trinh Dinh Quy (2014). Factors impact on job satisfaction of office staff in Hanoi: An empirical research. International Conference on Emerging Challenges Innovation Management for SMEs, Hanoi.

2013

1. Nguyen Van Duy & Dao Trung Kien (2013). Studies on the tendency of acceptance using renewable Energy in Vietnam. The 3rd International Conference on Sustainable Energy Development, Hanoi/2013

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Hotline