Home » Phần mềm và Tài liệu » Một số papers phục vụ cho làm luận văn Quản trị Doanh Nghiệp

Một số papers phục vụ cho làm luận văn Quản trị Doanh Nghiệp

Trung tâm nghiên cứu định lượng chia sẻ cho độc giả một số papers phục vụ cho độc giả trong quá trình làm luận văn Quản trị Doanh Nghiệp

luận văn quản trị doanh nghiệp

1) The relationship of capital structure decisions with firm performance: A study of the engineering sector of Pakistan

– Abdul Ghafoor Khan-

link: https://www.dropbox.com/s/61s12ljfucg8mhh/–%C2%A6%20TA%C2%A6I%20KLTN.pdf

2) IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND CAPITAL STRUCTURE ON PROFITABILITY OF AUTOMOBILE FIRMS IN PAKISTAN

– H. Jamal Zubairi-

link: https://www.dropbox.com/s/tibsik4atrqltzh/SSRN-id1663354.pdf

3) CAPITAL STRUCTURE AND CORPORATE PERFORMANCE EMPIRICAL STUDY ON THE PUBLIC JORDANIAN SHAREHOLDINGS FIRMS LISTED IN THE AMMAN STOCK MARKET

-Mustafa M Soumadi Osama Suhail Hayajneh-

link: https://www.dropbox.com/s/mmzxag8wjbjrzwo/CAPITAL%20STRUCTURE%20AND%20CORPORATE%20PERFORMANCE.pdf

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *