Home » Tài liệu (page 2)

Tài liệu

Các tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews. Tài liệu về spss, eviews.

Mô hình ARDL

spss, eviews

Giới thiệu mô hình ARDL ARDL (AutoRegressive Distributed Lag) là sự kết hợp giữa mô hình VAR (tự hồi quy vector) và mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) (Nguyễn Văn Duy, Đào Trung Kiên, Bùi Quang Tuyến, 2014). ARDL được xem là mô hình thành công, linh hoạt và dễ sử dụng cho việc phân tích các chuỗi …

Read More »

Mô hình CAPM và Fama French

Mô hình CAPM và Fama French Mô hình CAPM: Mô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi mong đợi. Trong mô hình này, tỷ suất sinh lợi mong đợi bằng tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (risk-free) cộng …

Read More »

Xử lý tính mùa vụ X-11; X-12 dữ liêu chuỗi thời gian

Giới thiệu cho các bạn về tài liệu nói về phương pháp khử mùa vụ X-11; X-12. Thông thường với các dữ liệu chuỗi thời gian hay tồn tồn các yếu tố mùa vụ (ví dụ như giá lân đạm sẽ cao vào các tháng người nông dân sử dụng nhiều vào việc bón phân, hay chỉ số giá tiêu dùng …

Read More »

Dữ liệu bảng

nghiencuudinhluong.com

Dữ liệu bảng là sự kết hợp giữ dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu chéo. (Dữ liệu chuỗi thời gian tham khảo ở đây) TẠI SAO LẠI LÀ DỮ LIỆU BẢNG? Những ưu điểm của dữ liệu bảng so với dữ liệu chéo hay dữ liệu chuỗi thời gian là gì? Baltagi liệt kê những ưu điểm sau ñây …

Read More »

Các dạng dữ liệu trong phân tích hồi quy

tính dừng của chuỗi thời gian

Trong phân tích hồi quy chúng ta thường dùng  3 loại dữ liệu phổ biến : 1) Dữ liệu chuỗi thời gian: Là các số liệu được thu thập trong một thời kỳ, một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như các số liệu về GDP, giá điện, dân số hay giá trị sản xuất.. year CPI Lai_suat GTSX_CN …

Read More »

Mô hình dự báo ARIMA

nghiên cứu định lượng

Giới thiệu về mô hình dự báo ARIMA. Là phương pháp dự báo yếu tố nghiên cứu một cách độc lập ( dự báo theo chuỗi thời gian). Bằng các thuật toán sử dụng độ trễ sẽ đưa ra mô hình dự báo thích hợp. George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving …

Read More »