Home » Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy

Giới thiệu về chuyên gia Nguyễn Văn Duy nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, EViews, Amos, Stata, R.

Lý lịch nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Duy

Nhà khoa học Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Văn Duy Số điện thoại: 0945649731 Email: duynguyen.qa@gmail.com/ duynv@qaglobal.edu.vn Chuyên gia phân tích định lượng.     Vài hàng về chuyên gia: Bắt đầu tìm hiểu về nghiên cứu định lượng từ cuối 2009 đầu 2010 trong lĩnh vực dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội và năng lượng tại Viện hàn lâm Khoa học và Công …

Read More »