Home » Các bài nghiên cứu » Nghiên cứu về kinh tế tài chính (page 2)

Nghiên cứu về kinh tế tài chính

Nghiên cứu về kinh tế tài chính. Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Nghiên cứu về kinh tế tài chính. Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học… Các bài papers về lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế học…

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá xăng dầu trong nước tới lạm phát ở Việt Nam bằng ARDL

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC ĐẾN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM Trần Hữu Ngọc, Nguyễn Văn Duy Email: duynguyen.qa@gmail.com Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là thống kê và định lượng. Mô hình ARDL được sử dụng trong nghiên cứu này để phân tích ảnh hưởng của giá xăng dầu trong nước …

Read More »