Home » Nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên

Nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên

Giới thiệu về nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, R. Giới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, RGiới thiệu về chuyên gia nghiên cứu định lượng sử dụng SPSS, AMOS, EVIEWS, STATA, R

Lý lịch nhà nghiên cứu Đào Trung Kiên

  Đào Trung Kiên   Điện thoại: 0989.539.685 Email: kiendtcoco@gmail.com Chuyên gia phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh.  Kinh nghiệm: Có10 năm sử dụng các phương pháp phân tích định lượng cho các nghiên cứu kinh doanh, marketing… Giảng viên các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên các …

Read More »